Privatumo politika

„IQ KOVŲ“ ASMENS DUOMENŲ RINKIMO IR TVARKYMO TAISYKLĖS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šiomis taisyklėmis aprašomos www.iqkovos.lt sistemos vartotojų (Duomenų subjektų) asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos normos. 
2. Šiomis taisyklėmis apibrėžiamos asmens duomenų pagrindinės teisės ir laisvės, visų pirma vartotojų teisė į asmens duomenų apsaugą bei laisvą judėjimą. 
3. Šių asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo taisyklių (toliau – Taisyklės) tikslas – reglamentuoti asmens duomenų tvarkymą, užtikrinant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2003, Nr. 15-597) (toliau – ADTAĮ), kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą. 
4. Šios taisyklės taikomos visiems Asmenims, įskaitant ir Asmenis, kurie nėra prisiregistravę prie www.iqkovos.lt
5. www.iqkovos.lt tinklapio administratoriai, įgalioti tvarkyti asmens duomenis, privalo laikytis šių Taisyklių, turi būti pasirašytinai su jomis supažindinti bei turėti Taisyklių kopiją. www.iqkovos.lt tinklapio administratoriai, atlikdami savo pareigas ir tvarkydami asmens duomenis, privalo laikytis pagrindinių asmens duomenų tvarkymo principų bei konfidencialumo ir saugumo reikalavimų, įtvirtintų ADTAĮ ir šiose Taisyklėse. 
6. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka ADTAĮ vartojamas sąvokas. 
7. Taisyklių nuostatos negali plėsti ar siaurinti Įstatymo taikymo srities bei prieštarauti ADTAĮ nustatytiems asmens duomenų tvarkymo principams ir kitiems asmens duomenų tvarkymą reglamentuojantiems teisės aktams. 
8. Duomenų subjektas sutinka, kad jo duomenys būtų valdomi ir tvarkomi MB „Idėjų palėpė“, registracijos adresas Kelmės g. 10, Alėjai II k., Raseinių raj., įmonės kodas: 304819854, kontaktinis tel. +370 671 63321. 
9. Duomenų subjektas sutinka pateikti visus registracijos formoje nurodytus duomenis. 
10. Vartotojas užtikrina, kad jo pateikiama asmeninė informacija www.iqkovos.lt svetainėje yra išsami ir teisinga. 
11. Duomenų subjektas patvirtina savo sutikimą, kad jo duomenys būtų valdomi Duomenų valdytojo.
12. Duomenų subjekto pateikti duomenys saugomi www.iqkovos.lt sistemoje ne ilgiau nei 6 metus nuo lankytojo paskutinio prisijungimo. 
13. Jeigu vartotojas interneto svetainėje registravosi sistemoje ir gavo vartotojo prisijungimus, jis gali bet kuriuo metu koreguoti ir/ar pildyti asmens duomenis savo paskyroje. Už pakoreguotų ir/ar papildytų duomenų teisingumą atsakingas vartotojas.
14. Jeigu vartotojas yra gavęs ir turi prisijungimus prie www.iqkovos.lt sistemos, jis privalo saugoti savo prisijungimo vardą ir slaptažodį ir neatskleisti jo jokiems tretiesiems asmenims. 
15. Duomenų valdytojas ir duomenų tvarkytojai privalo įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. 
16. Duomenų valdytojas laiko, kad duomenų subjektai yra susipažinę su šiomis taisyklėmis, kai užpildydami www.iqkovos.lt registracijos formą pažymi varnelę, kad sutinka su šiomis Privatumo taisyklėmis. 
17. Duomenų valdytojas pasilieka teisę atskleisti Duomenų subjekto pateiktus asmens duomenis tretiesiems asmenims jam leidus raštu arba be jo sutikimo, kai tokio atskleidimo reikalauja galiojantys teisės aktai arba kompetentingos institucijos. 
18. Vartotojų asmens duomenys tvarkomi automatiniu būdu. 
19. Prieiga prie asmens duomenų gali būti suteikta tik tam asmeniui, kuriam asmens duomenys yra reikalingi jo funkcijoms vykdyti. 
20. Siekiant apsaugoti vartotojus Bilietų patintojo interneto svetainėje yra įdiegtas SSL sertifikatas. (angl. SSL certificate). SSL sertifikatas – tai elektroninis dokumentas, leidžiantis nustatyti svetainės tapatumą. Naudojant jį, tarp lankytojo naršyklės ir serverio siunčiama informacija yra šifruojama. Visi apmokėjimai yra vykdomi per vartotojo pasirinkto banko elektroninės bankininkystės sistemą ar per oficialų įmokų surinkėją.